Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा, मकवानपुर

धेरै पढीएका पृष्ठहरु

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-11-19 सार्वजनिक सडक ऐन २०३१
2075-11-19
2079-02-17 कार्यविधि
6 महिना अगाडी
2079-02-17 ऐन
6 महिना अगाडी
2078-08-06 प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यविधि, २०७८
2078-08-06
2079-02-17 नियमावली
6 महिना अगाडी
2077-11-13 प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७
2077-11-13
2078-03-30 विनियोजन ऐन, २०७८
2078-03-30
2078-09-12 प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
11 महिना अगाडी
2078-04-12 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८
2078-04-12
2079-02-17 कानुन संग्रह
6 महिना अगाडी
2078-03-30 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
2078-03-30
2078-08-15 बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
12 महिना अगाडी
2076-08-05 आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
2076-08-05
2078-12-30 कन्टिन्जेन्सी कार्यविधि, २०७८
7 महिना अगाडी
2078-02-20 प्रदेश सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७
2078-02-20
2078-02-20 प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
2078-02-20
2078-08-16 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८
12 महिना अगाडी
2075-12-02 जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
2075-12-02
2078-02-13 वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८
2078-02-13
2079-03-06 हाम्रो बारे
5 महिना अगाडी
2079-02-24 Slider
5 महिना अगाडी
2077-04-09 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
2077-04-09
2078-10-10 प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
10 महिना अगाडी
2079-03-06 योजना तथा कार्यक्रमहरु
5 महिना अगाडी
2078-09-29 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८
10 महिना अगाडी
2078-08-16 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
12 महिना अगाडी
2078-05-10 प्रदेश भाडा निर्धारण समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली २०७८
2078-05-10
2078-09-12 प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
11 महिना अगाडी
2079-03-06 ग्यालेरी
5 महिना अगाडी
2076-08-23 जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६
2076-08-23
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-12 02:45:42

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना